Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website; door gebruik te maken van onze website, aanvaardt u deze voorwaarden volledig.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en van het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de licentie hieronder zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

3. Licentie voor gebruik van website

U mag pagina's of andere zaken op onze website bekijken, downloaden om deze op te slaan en af te drukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, waaraan de onderstaande beperkingen zijn verbonden. U mag niet:
a. opnieuw materiaal van deze website publiceren (ook niet op een andere website);
b. materiaal op de website verkopen, verhuren of anderszins in sublicentie geven;
c. materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden;
d. enig materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen, of
e. materiaal van deze website herverdelen, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar wordt gesteld voor herverdeling (zoals onze nieuwsbrief).

4. Beperkingen van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt gratis verstrekt en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te stellen ten aanzien van deze website en de informatie op deze website.

Hoewel ons streven is correcte informatie op deze website te verstrekken, geven we geen garantie voor de volledigheid of juistheid; evenmin kunnen wij toezeggen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website steeds actueel is.

Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht sluiten wij alle afbeeldingen, garanties en voorwaarden uit (met inbegrip van, zonder beperkingen, de door de wet veronderstelde voorwaarden van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor de beoogde doeleinden en het betrachten van redelijke zorg en bekwaamheid). Onze aansprakelijkheid is beperkt en uitgesloten voorzover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit deze voorwaarden of in verband met onze website, of die voortvloeien uit onrechtmatige daad, contract of anderszins. Zonder beperking van de algemene reikwijdte van de voorgaande uitsluiting, zullen wij niet aansprakelijk zijn enige winstderving, verlies van contracten, zaken, goodwill, gegevens, inkomen, ontvangsten of verwachte besparingen uit hoofde van bepalingen en voorwaarden of in verband met onze website, direct of indirect, ongeacht of die voortvloeien uit onrechtmatige daad, contract of anderszins. Niets in deze voorwaarden echter sluit  onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

5. Gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben

Vista Lago Homes is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze bepalingen en voorwaarden voor het gebruik of voor het niet of vertraagd verlenen van onze diensten via onze website als gevolg van enige gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere sociale conflicten, brand, explosie of ongeval, of het uitvallen van systemen of toegang tot het netwerk inclusief kwaadwillig hacken.

6. Exoneratieclausule

Vista Lago Homes biedt deze website aan in haar huidige staat en geeft geen beschrijvingen of garanties van welke aard ook met betrekking tot deze website of de inhoud, inclusief eventuele tekst, grafieken, advertenties, links of andere zaken. Bovendien geeft noch Vista Lago Homes, noch enige andere partij die bijdraagt aan deze website enige beschrijving, garantie, voorwaarde, toezegging of conditie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, met betrekking tot de toestand, kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of virusvrijheid, van de inhoud van deze website of met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, ononderbroken beschikbaarheid of foutloosheid van dergelijke inhoud.

Bijzonderheden (inclusief prijs), specificaties, foto's en artistieke impressies van eigendommen, huizen, gebouwen, locaties of bouwprojecten worden in goed vertrouwen gegeven en verondersteld juist te zijn, maar maken geen deel uit van enig aanbod of verzoek en zijn slechts bedoeld als algemene leidraad.

Wij geven geen garanties of voorstellingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de diensten verstrekt door derden en accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun daden, nalatigheden of fouten, ook niet voor de materiële inhoud. Als u een particuliere regeling treft met een derde partij die u heeft gevonden via onze website of die u door ons is aangeraden, is dit uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Niets op deze website mag worden beschouwd of aangenomen als financieel advies.

7. Beperkte toegang

Vista Lago Woningen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikers toegang tot onze site of enig onderdeel daarvan te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en om te weigeren de diensten te verlenen aan elke gebruiker die in strijd met deze voorwaarden handelt. Toegang tot bepaalde gebieden van onze website is beperkt. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de gedeeltelijke of zelfs gehele website te beperken naar eigen goeddunken. Als we u voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u toegang krijgt tot gebieden van onze website of andere inhoud of diensten waarvoor beperkingen gelden, moet u ervoor zorgen dat deze gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk blijven. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam of wachtwoord. We kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord naar eigen goeddunken desactiveren.

8. Variatie

Vista Lago Homes neemt alle redelijke zorgvuldigheid in acht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. Wij kunnen echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, met name van inhoud die door derde partijen is verstrekt, en behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud van onze website (met inbegrip van de door ons geleverde diensten) te veranderen, evenals deze voorwaarden. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen op onze website worden bekendgemaakt en door onze site te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging, geeft u aan ermee akkoord te gaan gebonden te zijn door de herziene gebruiksvoorwaarden.

9. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met ons privacybeleid, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons ten aanzien van uw gebruik van onze website, en annuleren en vervangen alle vorige overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

10. Recht en de bevoegdheid

Dit bericht zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht, en eventuele geschillen met betrekking tot deze aankondiging vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

11. Onze contactgegevens

De volledige naam van ons bedrijf is Vista Lago Homes, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsregistratienummer 04744103 en ons kantooradres is 35A Avon Road West, Christchurch Dorset BH23 2DF. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen hebt (tel. +44 (0)1202 478665).